Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje nasledovným občanom:
Juraj Kováč, rok narodenia 1966, číslo zásielky: OA109007967SK
Tom Volentier, rok narodenia 1996, číslo zásielky: SK002765029SK
že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje občanovi: Michal Kováč, rok narodenia 1988, že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka číslo: 3552/2019.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi: Alžbeta Rusnáková, rok narodenia 1960, že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená zásielka číslo: 7817 E


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanov Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanov – Ingrid Komárová a Jaroslav Kováč.

Súbor na stiahnutie Zrusenie_TP.pdf Zrusenie_TP.pdf (363.9 kB)

 
 

Oznam - zaburinenie pozemkov Vytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.


 
 

Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho ploduVytlačiť
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom nariaďuje  podľa § 8 ods. 3, písm. e) v súlade s § 17 ods. 3, zák. č. 39/2007 Z.z. chovateľom včiel v katastri Žarnovica a katastri Žarnovická Huta opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.     


 
 

Vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE č. 03/2019Vytlačiť
 

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže  č. 03/2019 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj stavby a  pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja:  stavba súp. č. 721, budova CVČ, ktorá sa nachádza na pozemku C KN parc. č. 1342 a pozemky C KN parc. č. 1342, zast. pl. a nádvoria, o výmere 120 m2 a C KN parc. č 1343/1, záhr., o výmere 450 m2.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:   do 31.05.2019 do 12:00 hodiny.


 
 

Program odpadového hospodárstva mesta ŽarnovicaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica na roky 2016 – 2020 je vypracovaný podľa POH Banskobystrického kraja na roky 2016 -2020, ktorý bol vyhlásený Vyhláškou OÚ BB č. 1/2018 z 21.11.2018 a schválený Uznesením MsZ č. 67/2019 zo dňa 10.04.2019.


 
 

Zverejnenie návrhu o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Mesto Žarnovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) týmto oznamuje,  že v súlade s  §35, ods.2 stavebného zákona, zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle stavebného úradu, ktorým je Mesto Žarnovica, návrh na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 12.02.2019, od ENERGY EDGE ZC s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, (IČO: 36 866 661), v zastúpení splnomocneného zástupcu – Ing. František Víťazka - STAVIT, Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, (IČO: 33 337 047), na zastupovanie v územnom a stavebnom konaní, na vydanie  územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „PRIEMYSELNÝ AREÁL ŽARNOVICA: VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA B1, VÝROBNÁ A MONTÁŽNA HALA C1“


 
 

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka