Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Informácia o začatom správnom konaníVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní  je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Žarnovica, Nám. SNP  č. 33, 966 81 Žarnovica  alebo elektronicky na adresu : zuzana.gregorova@zarnovica.eu v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie a zároveň nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v pracovných dňoch na Mestskom úrade v Žarnovici,  Oddelení výstavby, investícií a životného prostredia v čase od 8.00 hod. do 13.30 hod.  

Dátum zverejnenia informácie: 23.10.2017

Číslo konania:  4246/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4ks drevín a 40 m2 krovitých porastov zmysle  § 47  ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré rastú na parcelnom čísle súkromného pozemku CKN 2509/1 v k.ú. Žarnovica.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje občanovi:

  • Constantin Ciprian Zuzu, rok narodenia 1978,

že mu bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená  zásielka číslo: UC005836152SK

Súbor na stiahnutie oznamenie_obcan.pdf oznamenie_obcan.pdf (260 kB)

 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnostiVytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

  • Zdeněk Šíp, roč. 1969, č.z.: UC217301518SK
  • Alojz Búry, roč. 1976, pošt. poukaz VŠZP č. 6912E
  • Marek Bobiš, roč. 1999, č.z.: RE067691016SK, UC262807044SK
  • Ján Kotrlec, roč. 1991, č.z.: UC005836458SK
  • Ján Škopec, roč. 1959, OLZ z 18.10.2017

 že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti Vytlačiť
 

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom:

 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Vladislav Majdan, roč. 1979, OLZ z 10.10.2017

Ján Škopec, roč. 1959, OLZ z 11.10.2017

Ľuboš Hock, roč. 1963, č.z.: UC035208757SK

Ján Michalek, roč. 1974, č.z.: UC005833434SK

Ján Števík, roč. 1977, č. z.: UC204320371SK

Branislav Vaginger, roč. 1978, č. z.: UC005833765SK

Milan Uškert, roč.1972, pošt. poukaz VŠZP

Zdenka Červíková, roč. 1987, pošt. poukaz VŠZP

 

 

že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka.


 
 

Oznamu o výrube drevín Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica oznamuje verejnosti, že dňa 02.10.2017 od spoločnosti JPRL, s.r.o., M.R. Štefánika 2465, 093 01 Vranov nad Topľou,  obdržalo Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia č. 492, ktoré prechádza k.ú. Žarnovica a Žarnovická Huta, ako  aj Výzvu vlastníkom nehnuteľností, cez ktoré prechádza elektrické vedenie, nakoľko bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku a tým ohrozuje spoľahlivú a bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia.

JPRL, s.r.o. ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. O energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v najbližšom období vykoná výrub stromov  a iných porastov v ochrannom pásme vedenia, a to pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia. Súčasťou výzvy je aj  mapová  príloha, v ktorej je vyznačený úsek prechádzajúci k.ú. Žarnovica a k.ú. Žarnovická Huta a kadiaľ vedie ochranné pásmo vedenia.

Súbor na stiahnutie Mapove_prilohy.pdf Mapove_prilohy.pdf (478 kB)

 
 

Obchodná verejná súťaž č. 04/2017 Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž  č. 04/2017 o najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – predaj určeného pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica.

Predmet predaja: pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, okres Žarnovica, kraj  Banskobystrický, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „E“ parciel evidovaných na mape určeného operátu ako parcela č. 929/4, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 353 m2. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce. Ťarchy: bez zápisu.

Minimálna kúpna cena: 20,– eur/m2.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov:  do 31.10.2017 do 12:00 hodiny.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Vytlačiť
 

Mesto Žarnovica zverejňuje informácie pre  voliča na voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4.novembra 2017 v čase od 7: 00 do 22:00 hod.


 
 

Dnes má službu:

ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica

045/681 38 20

ďalšie dni

Pondelok 23.10. - 27.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 28.10.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
96801 Nová Baňa
045/ 6856 281
Sobota 28.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20
Sobota 28.10.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
Žarnovica
0948 130 042
Sobota 28.10.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
045/ 681 21 20
Sobota 28.10.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica
Nedeľa 29.10.
Horná, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
Nová Bana
Pondelok 30.10. - 31.10.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
045/681 38 20

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

webygroupNetronics

Úvodná stránka