Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Poskytovanie informácií

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM V ZMYSLE ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie :
Písomne     Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Telefonicky 00421/045/6830011
Faxom        00421/045/6812152
E-mailom    mestsky.urad@zarnovica.eu   info@zarnovica.eu  
Ústne osobne v pracovných dňoch v podateľni klientskeho centra
 

                 Otváracie hodiny

Pondelok7.0015.00
Utorok7.0015.00
Streda7.0016.30
Štvrtoknestránkovýdeň
Piatok7.0013.30
Sobota--
Nedeľa--

 

 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane požiadaviek, ktoré musia byť splnené :
Proti rozhodnutiu Mesta Žarnovica o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé kto ho podáva, ktorej veci sa týka a čo sa navrhuje.
O odvolaní rozhoduje primátor mesta. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom. Odvolanie sa podáva písomne na adresu : Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33,
966 81 Žarnovica  


Postup, ktorý musí Mesto Žarnovica dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať :
Žiadosť o sprístupnenie informácií Mesto Žarnovica vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods.2 a 3 zákona č.211/2000 Z.z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prípustnej forme podľa §16 ods.2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže Mesto Žarnovica predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Podrobný postup je uvedený v smernici Mesta Žarnovica OS-08 Slobodný prístup k informáciám.

 

Slobodný prístup k informáciám - dokumenty  
Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v úplnom znení nájdete na jaspi.justice.gov.sk
 


 
OS-08 postup pri poskytovaní informácií 2 vydanie.pdf(217.1 kB)Organizačná smernica MsÚ OS-08 Slobodný prístup k informáciám
OS_08_priloha_01_F_12_ziadost.pdf(120.8 kB)Žiadosť o poskytnutie informácií
OS_08_priloha_02_Sadzobnik_uhrad.pdf(136.1 kB)Sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka