Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie informácií

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM V ZMYSLE ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie :
Písomne     Mestský úrad Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Telefonicky 00421/045/6830011
Faxom        00421/045/6812152
E-mailom    mestsky.urad@zarnovica.eu   info@zarnovica.eu  
Ústne osobne v pracovných dňoch v podateľni klientskeho centra
 

                 Otváracie hodiny

Pondelok7.0015.00
Utorok7.0015.00
Streda7.0016.30
Štvrtoknestránkovýdeň
Piatok7.0013.30
Sobota--
Nedeľa--

 

 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane požiadaviek, ktoré musia byť splnené :
Proti rozhodnutiu Mesta Žarnovica o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé kto ho podáva, ktorej veci sa týka a čo sa navrhuje.
O odvolaní rozhoduje primátor mesta. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom. Odvolanie sa podáva písomne na adresu : Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33,
966 81 Žarnovica  


Postup, ktorý musí Mesto Žarnovica dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať :
Žiadosť o sprístupnenie informácií Mesto Žarnovica vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods.2 a 3 zákona č.211/2000 Z.z. a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prípustnej forme podľa §16 ods.2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže Mesto Žarnovica predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Podrobný postup je uvedený v smernici Mesta Žarnovica OS-08 Slobodný prístup k informáciám.

 

Slobodný prístup k informáciám - dokumenty  
Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v úplnom znení nájdete na jaspi.justice.gov.sk
 


 
Organizačná smernica MsÚ OS-08 Slobodný prístup k informáciám
 OS-08 postup pri poskytovaní informácií 2 vydanie.pdf (217.1 kB) (217.1 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie informácií
 OS_08_priloha_01_F_12_ziadost.doc (35 kB) (35 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie informácií
 OS_08_priloha_01_F_12_ziadost.pdf (120.8 kB) (120.8 kB)

 
Sadzobník úhrad nákladov na sprístupnenie informácií
 OS_08_priloha_02_Sadzobnik_uhrad.pdf (136.1 kB) (136.1 kB)

 

Dnes má službu:

HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana

ďalšie dni

Nedeľa 18.2.
HORNÁ, A. Kmeťa 6
A. Kmeťa 6,
968 01 Nová Bana
Pondelok 19.2. - 25.2.
VALERIANA, Žarnovica
Nám. SNP 22,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.2.
ALTHEA, Žarnovica
Bystrická 54,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.2.
VITAE, Nová Baňa
Námestie Slobody 9,
968 01 Nová Baňa
Sobota 24.2.
AQUA, Žarnovica
Dolná 247/4,
966 81 Žarnovica
Sobota 24.2.
BREZNICA, T. Breznica
Tekovská Breznica 700,
966 52 Tekovská Breznica

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

webygroupNetronics

Úvodná stránka