Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Štátny fond rozvoja bývania

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania

 

Písomné žiadosti o poskytnutie pôžičky zo štátneho fondu rozvoja bývania pre všetky obce v okrese Žarnovica sa  predkladajú  prostredníctvom Mestského úradu v Žarnovici, oddelením výstavby, investícií a životného prostredia. Písomné žiadosti predkladajú fyzické osoby ako aj právnické osoby (obce, bytové spoločenstvá)

 

Potrebné doklady :

 

 • Tlačivo žiadosti – jej náležitosti (§ 15 ods. 4,5,6 zák. 150/2013 Z.z.) :
  • identifikačné údaje žiadateľa
  • účel, požadovaná výška podpory
  • údaje o stavbe
  • preukázanie schopnosti platenia splátok istiny z požadovaného úveru a úrokov z požadovaného úveru
  • návrh na zabezpečenie záväzkov

 

Poplatky:  bez správneho poplatku

 

Súvisiace predpisy:

 

 • Zákon č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 284/2013 Z.z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov 

 

Upozornenie:

 

 • Vzhľadom na rozsah a špecifickosť danej agendy je potrebné podanie žiadosti o štátnu podporu vopred konzultovať!
 • Na poskytnutie podpory z prostriedkov  fondu nie je právny nárok

 

Lehota na vybavenie  a ďalší postup

 • obec do 10 dní odo dňa podania žiadosti overí úplnosť náležitosti žiadosti a             po vyznačení overenia žiadosti odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce, ktorý overenie vykonal, zašle fondu
 • fond vedie evidenciu žiadostí v poradí podľa dátumu ich doručenia a podľa jednotlivých účelov. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 110-tich dní odo dňa doručenia žiadosti obcou (Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory postupuje fond podľa poradia doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory)
 • fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy, v ktorom sú uvedené základné náležitosti. V prípade, že žiadateľ súhlasí s predloženým návrhom zmluvy vo všetkých jej ustanoveniach, svojim overeným podpisom, príp. aj podpisom spoludlžníka /manžel, manželka/ túto skutočnosť potvrdí
  • pri zabezpečení záväzku ručiteľmi k platnosti zmluvy sú nevyhnutné aj ich overené podpisy
  • dodatky, výhrady alebo zmeny zo strany žiadateľa k návrhu zmluvy sa považujú za nový návrh zmluvy, ku ktorému sa musí vyjadriť fond
 • po uzatvorení zmluvy o poskytnutí podpory fond zmluvu predloží do príslušnej banky, ktorá otvorí žiadateľovi účet a realizuje úhrady faktúr
 • po rozhodnutí o neposkytnutí podpory fond uvedenú skutočnosť oznámi žiadateľovi do 30 dní od tohto rozhodnutia

 

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje: Ing. Anna Staňová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22,  0911 532 344, e-mail: anna.stanova@zarnovica.eu

 

Tlačivá žiadostí :

 • Tlačivá žiadostí na jednotlivé druhy podpôr a zoznamy príloh k týmto žiadostiam sú k dispozícií na internetovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania - www.sfrb.sk , alebo na Mestskom úrad v Žarnovici, Oddelení výstavby, investícií a životného prostredia.

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka